Om bygglov

Bygglov


For att förenkla handläggningen av byggnadslovsärenden för våra medlemmar, har följande överenskommelse traffats mellan stadsarkitekt Anita Edlund och vår förening.


Lottinnehavaren skall söka byggnadslov hos vår styrelse och inte hos Sundsvalls kommun.

Styrelsen kontrollerar att begäran om byggnadslov ligger inom av kommunen godkända ytregler.


Efter att den begärda byggnationen utförts, kontrollerar styrelsen att den inte avviker från gällande ytregler, och tar ett nytt foto av kolonilotten, vilket sänds tillsammans med kopia på byggnadslovsansökan till stadsarkitekten for kännedom.



För att inte allmänna intressen, såsom vattenförsörjning och allmän trevnad, skall äventyras skall även alla övriga åtgarder och ingrepp pa kolonilotten anmälas, före att arbetet påbörjas, till styrelsen för godkännande.


  • Räcke pa altanen
  • Staket mot väg eller granne
  • Ersattning av befintligt förråd med nytt förråd av samma storlek eller

 

Denna förenklade handläggning av byggnadslovsärenden ger en väsentligt kortare handläggningstid.

 

 

Sundsvall den 20 apriI 2016

 

Styrelsen for Koloniforeningen Arbetsglädje