Rutiner

Av och påslagning av vatten

Av- och påslagning av vattnet på Koloniföreningen ArbetsglädjeHöst:

Underhållsgruppen meddelar medlemmarna i föreningen när det är dags att stänga av vattnet i koloniföreningen (primärt avgör kommunen när det är dags).

 

  1. Underhållsgruppen tänger av vattnet i området.
  2. Efter vattnet stängts av. Öppna alla dina kranar.
  3. Lossa slangen vid vägen, där du själv kan stänga av och på vattnet till din lott. Vatten som är kvar i ledningarna ska rinna ur ledningarna.
  4. Öppna kranen vid den slangen du nyss lossade (vid vägen).
  5. Blås i de olika kranarna du har så att du skapar ett tryck. Trycket gör att vatten som ligger kvar i slangarna åker ut ur systemet.
  6. Bind om kranen vid vägen samt din slang (EJ ihopkopplade) med en handduk och en påse för att skydda kopplingarna.
Vår:

  1. Underhållsgruppen går runt för att koppla ihop och stänger alla kranar vid vägkanten, (därifrån vattnet kommer in till din kolonilott).
  2. Efter att vattnet kopplats på (av underhållsgruppen) stäng alla dina kranar. Troligtvis behöver du även slå på vattnet in till din kolonilott.

 

På detta sätt kan vi bespara oss extraarbete genom att vårda och sköta om vår anläggning. Om du undrar något mer angående av eller påslagning av vattnet kontakta någon i underhållsgruppen.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen och underhållsgruppen


Enkelriktat

Vägen genom koloniområdet är enkelriktat. Vi kör in på området via Sågvägen 2 och kör ut vid klubbhuset Sågvägen 10. När du kört in eller ut ur området, stäng bommarna efter dig.

Storsäck

Med anledning av beslut på vårmötet 2019, att alla kolonister framledes själva tar hand om sitt komposterbara material, uppkom också tips om, att det går att beställa s k storsäck för bortforsling av trädgårdsavfall. Ragn- Sells är ett företag som erbjuder tjänsten.

Gemensam kompost


Vid vårmötet 2019,beslutades att

den gemensamma komposten

inte ska fyllas på med grova grenar, kvistar etc. Endast snabbt nedbrytningsbart material får kastas  i komposten. Grövre trädgårdsavfall,ombesörjer varje kolonilottägare själv för att frakta bort. Antingen med egen bil,kompostkvarn, gräsklippare etc. Hörsammas inte detta, kommer komposten att stängas av permanent.